KCG Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE CURSUSVOORWAARDEN KCG, versie 2014

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘cursus’ of gerelateerde begrippen met het woord ‘cursus’ is bedoeld  cursussen, opleidingen, trainingen en ander aanbod van het Kenniscentrum Gevelbouw.

Artikel 1: Geldigheid
1.1    Deze cursusvoorwaarden gelden voor alle door het KCG georganiseerde cursussen. Afwijkingen van deze cursusvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk  zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen
2.1       Tenzij anders vermeld zijn alle door het KCG vermelde cursusprijzen inclusief verblijfskosten (waaronder lunches e.d.) en exclusief B.T.W.

Artikel 3: Betalingscondities
3.1    De overeengekomen cursusgelden dienen uiterlijk op de datum van aanvang van de cursus door de deelnemer of diens gemachtigde te zijn voldaan. Dit geldt ook voor annuleringskosten. Bij cursusprogram-ma’s met een looptijd langer dan zes maanden wordt in twee termijnen gefactureerd. Niet tijdige betaling leiden tot uitsluiting van deelname aan de cursus.

Artikel 4: Cursuspartners
4.1    Het KCG is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten en/of derden bij de uitvoering ervan te betrekken.

Artikel 5: Aanmelden voor cursussen
5.1    Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden via www.kenniscentrumgevelbouw.nl, de KCG website. De bevestiging/uitnodiging wordt digitaal verstrekt, deze geldt als bewijs van inschrijving zowel voor de deelnemers als voor het KCG.

Artikel 6: Aanmeldingen annuleren
6.1    Tot drie weken voor aanvang van de cursus kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus  zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Het annuleren van een cursusdeelname kan uitsluitend schriftelijk aan info@kenniscentrumgevelbouw.nl.

6.2    Een cursus heeft slechts doorgang als er naar het oordeel van het KCG voldoende deelnemers zijn aangemeld. Het KCG heeft ten alle tijden het recht een reeds geplande cursus bij onvoldoende deelname te annuleren of de aanvangsdatum en/of locatie te wijzigen. Indien de aanvangs-datum en/of locatie van de cursus door het KCG worden gewijzigd, zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

6.3    Mocht de verandering van aanvangsdatum en/of locatie niet uitkomen voor de deel-nemer dan kan deze de cursus kosteloos annuleren.

6.4    De deelnemer kan eventueel een andere persoon de cursusplaats van de oorspronkelijk aangemelde deelnemer laten innemen, mits wordt voldaan aan de gestelde opleidingseisen voor de cursus. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen voor aanvang van de cursus bij het KCG bekend te zijn.

Artikel 7: Ziekteverzuim
7.1    Indien een deelnemer door ziekte een cursus niet of gedeeltelijk kan volgen behoudt  hij/zij het recht de cursus of cursusdag op een later tijdstip in te halen. Het afmelden van een deelnemer kan uitsluitend schriftelijk tot maximaal 24 uur voor aanvang van de cursusdag naar info@kenniscentrumgevelbouw.nl

Artikel 8: Overmacht
8.1    Het KCG heeft de verplichting zich tot het uiterste in te spannen om de overeen-gekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor cursussen om voor haar gegronde reden te verplaatsen, dit alles  zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen aan de deelnemer en/of opdrachtgever.

8.2    Indien door ziekte van een docent een cursus op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal het KCG zo spoedig mogelijk in overleg met de deelnemers trachten te komen tot vervangende cursusdata.

8.3    Bij overlijden of bij blijvende arbeid ongeschiktheid van de deelnemer vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Artikel 9: Auteurs-en eigendomsrecht
9.1    Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Het KCG behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.

Artikel 10: Toepasselijk recht
10.1    Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot over-eenkomsten waarop deze cursusvoor-waarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1    In geval van een toerekenbare tekortkoming is het KCG gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen. Daarnaast is de verplichting tot schade-vergoeding van het KCG op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen of welke andere wettelijke grondslag dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door of ten behoeve van het KCG gesloten verzekering wordt uitbetaald.

11.2    Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in dit verband verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden.


11.3    De deelnemer dient eventuele schade binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk aan het KCG te melden, om recht te kunnen hebben op schadevergoeding.

11.4    De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt ten aanzien van derden die het KCG voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, als mede ten aanzien van personen voor wie het KCG of een dergelijke derde aansprakelijk is.

11.5    Al het door het KCG ontwikkelde en/of samengestelde cursusmateriaal, brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een cursus, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door het KCG samengesteld. Het KCG is evenwel op geen enkele wijze aansprake-lijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het cursusmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een cursus.

11.6    Als opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. Het KCG is in dat geval, ongeacht of de verzekering tot uitkering komt, niet aansprakelijk voor de uit dit risico voor opdrachtgever voortvloeiende schade.

Een print of download versie kunt u hier vinden.