Gebruik gevolgklassen en veiligheidsklassen

03 april 2013

Het gebruik van gevolgklassen en veiligheidsklassen

Binnen de commissie TGB Basiseisen en Belastingen, die NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-serie en de bijhorende nationale bijlagen beheerd, wordt onderkend dat het gebruik van Tabel NB.20 uit de nationale bijlage van NEN-EN 1990 in de praktijk soms tot vragen leidt. De commissie buigt zich op dit moment dan ook over een voorstel om deze te verduidelijken.

Een veel voorkomend punt is dat de termen "veiligheidsklasse" uit NEN 6700 en de "gevolgklassen" (Consequence Classes, CC) uit de Eurocodes in de praktijk soms verkeerd worden geïnterpreteerd. Er is geen sprake van een 1 op 1 vertaling van deze begrippen, zo komt veiligheidsklasse 2 niet overeen met CC2. In tabel 1 is een vergelijking gegeven tussen de veiligheidsklassen van NEN 6700 en Consequence classes van NEN-EN 1990.

Tabel 1 – Vergelijking Veiligheidsklassen uit NEN 6700 en Consequence Classes uit NEN-EN 1990 Veiligheidsklasse Consequence Class

Veiligheidsklasse

Consequence Class

Klasse   "4" a

CC3

Klasse 3

CC2

Klasse 2

CC1

Klasse 1

CC1

a Veiligheidsklasse 4 bestond niet in NEN 6700

 

Zoals in tabel NB.20 in voetnoot b is aangegeven mogen constructie-elementen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan ze deel uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn. Dat betekent dat als het bouwwerk is ingedeeld in CC2, omdat bij bezwijken van het gehele bouwwerk middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of aanzienlijke economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving worden verwacht, delen van dat bouwwerk (constructie elementen) in CC1 mogen worden ingedeeld, als bij bezwijken van dat constructie element geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving worden verwacht.

Voorbeelden hiervan zijn gegeven in deze voetnoot. Voor situaties die niet genoemd worden in deze voorbeelden moet een risicoanalyse uitwijzen of een reductie van de Consequence Class van het constructie onderdeel t.o.v. de Consequence Class van de constructie gerechtvaardigd is. Daarbij moet worden aangetekend dat bevestigingsmiddelen als onderdeel van het constructie-element behoren te worden beschouwd.

Helaas bestaat er nog geen norm voor het maken van een risico-analyse. Ontwerper, opdrachtgever en toetsende instantie zullen deze dan ook gezamenlijk vorm moeten geven en beoordelen.